ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ສະພາຄຸ້ມຄອງວິຊາຊີບປິ່ນປົວ

ຕົວເລກຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບທີ່ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນ ຄົນລາວ

3,693

ໝໍ

904

ທັນຕະແພດ

0

ເພສັຊກອນ

2,805

ພະຍາບານ

593

ຜະດຸງຄັນ

ຕົວເລກຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບທີ່ໄດ້ຮັບການຂື້ນທະບຽນ ຄົນຕ່າງປະເທດ

0

ໝໍ

0

ທັນຕະແພດ

0

ເພສັຊກອນ

0

ພະຍາບານ

0

ຜະດຸງຄັນ

ຂ່າວຕ່າງໆ

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສອບເສັງລະດັບຊາດຂອງຄະນະວິຊາຊີບເພສັຊກັມ

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສອບເສັງລະດັບຊາດຂອງຄະນະວິຊາຊີບເພສັຊກັມ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ກອງປະຊຸມຄະນະຂອງຄະນະກຳມະການວິຊາຊີບເພສັຊກັມປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2024

ກອງປະຊຸມຄະນະຂອງຄະນະກຳມະການວິຊາຊີບເພສັຊກັມປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2024

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງຄະນະກຳມະການວິຊາຊີບເພສັຊກັມ

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງຄະນະກຳມະການວິຊາຊີບເພສັຊກັມ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ພິທີ ມອບ-ຮັບ ໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວທ່ານໝໍ, ທັນຕະແພດ, ພະຍາບານ ແລະ ຜະດຸງຄັນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການປິ່ນປົວຢູ່ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

ພິທີ ມອບ-ຮັບ ໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວທ່ານໝໍ, ທັນຕະແພດ, ພະຍາບານ ແລະ ຜະດຸງຄັນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການປິ່ນປົວຢູ່ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ພິທີ ມອບ-ຮັບ ໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວທ່ານໝໍ, ທັນຕະແພດ, ພະຍາບານ ແລະ ຜະດຸງຄັນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການປິ່ນປົວຢູ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ພິທີ ມອບ-ຮັບ ໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວທ່ານໝໍ, ທັນຕະແພດ, ພະຍາບານ ແລະ ຜະດຸງຄັນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການປິ່ນປົວຢູ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ພິທີ ມອບ-ຮັບ ໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວທ່ານໝໍ, ທັນຕະແພດ, ພະຍາບານ ແລະ ຜະດຸງຄັນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການປິ່ນປົວຢູ່ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ພິທີ ມອບ-ຮັບ ໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວທ່ານໝໍ, ທັນຕະແພດ, ພະຍາບານ ແລະ ຜະດຸງຄັນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການປິ່ນປົວຢູ່ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ພິທີ ມອບ-ຮັບ ໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວທ່ານໝໍ, ທັນຕະແພດ, ພະຍາບານ ແລະ ຜະດຸງຄັນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການປິ່ນປົວຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ

ພິທີ ມອບ-ຮັບ ໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວທ່ານໝໍ, ທັນຕະແພດ, ພະຍາບານ ແລະ ຜະດຸງຄັນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການປິ່ນປົວຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ຂະບວນການສອບເສັງລະດັບຊາດເພື່ອເອົາໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບປິ່ນປົວເບື້ອງຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນທີ 21-22 ກໍລະກົດ 2023

ຂະບວນການສອບເສັງລະດັບຊາດເພື່ອເອົາໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບປິ່ນປົວເບື້ອງຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນທີ 21-22 ກໍລະກົດ 2023

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ!

ເວັບໄຊທີກ່ຽວຂ້ອງ

Ministry of Health

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

Healthcare Professional Council

ສະພາຄຸ້ມຄອງວິຊາຊີບປິ່ນປົວ